Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică GIURGIU

 ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ GIURGIU

 

Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul I.N.S., în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

Direcţia Judeţeană de Statistică are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea fondului teritorial de date statistice cu caracter  demografic, social, economic, de mediu, financiar şi juridic, necesare elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de I.N.S., publicarea şi diseminarea datelor  statistice.

Activitatea Direcţiei Judeţene de Statistică Giurgiu se întemeiază pe următoarele principii: independenţă profesională, imparţialitate, obiectivitate, fiabilitate, confidenţialitatea informaţiilor statistice, eficienţa costurilor.

Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarele atribuţii:

 1. asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi  sociali;
 2. organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective, lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N.S., din iniţiativă proprie şi la cererea administraţiei publice locale;
 3. organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 4. participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 5. propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;
 6. asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi  publicarea  indicatorilor statistici;
 7. furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în graficul anual de cercetări statistice;
 8. informează din proprie iniţiativă administraţia publică locală şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 9. cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale din judeţ la elaborarea, implementarea şi monitorizarea realizării programelor statistice naţionale;
 10. acordă asistenţă tehnică şi metodologică celorlalţi producători de statistici oficiale în proiectarea şi realizarea cercetărilor statistice specifice, precum şi în administrarea bazelor de date statistice;
 11. colaborează cu instituţiile deconcentrate ale ministerelor în judeţul Giurgiu şi cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice, în vederea compatibilizării Sistemului statistic naţional cu celelalte sisteme informaţionale;
 12. monitorizează aplicarea principiilor fundamentale de funcţionare a Sistemului statistic naţional în judeţ şi respectarea reglementărilor legale în domeniul statisticii oficiale;
 13. implementează conceptele privind managementul calităţii în statistică şi ale Codului de practici al statisticii europene, în Sistemul statistic din judeţul Giurgiu;
 14. promovează cultura statistică în judeţul Giurgiu şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
 15. prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 16. elaborează / proiectează anuare, breviare, buletine, culegeri de date statistice  şi  alte publicaţii  la nivelul judeţului spre a fi publicate;
 17. administrează bunurile şi gestionează bugetele şi fondurile alocate;
 18. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul său de activitate.